I. Tổng quan

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008, trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch và quản lý đầu tư phát triển đô thị  theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Khánh Hòa.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

III. Cơ cấu tổ chức

1. LÃNH ĐẠO BAN

- Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Loan
Điện thoại: 0258.3826560
Email: nnloan@khanhhoa.gov.vn

- Phó Giám đốc:

Ông Đoàn Tùng Lâm
Điện thoại: 0258.3819469
Email: dtlam@khanhhoa.gov.vn

2. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Văn phòng

Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại: 0258.3826240
Email: nnthach@khanhhoa.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Thái Long
Điện thoại: 0258.3826810
Email: ntlong@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Quy hoạch – Kế hoạch

Trưởng phòng:

Ông Ngô Khắc Cường
Điện thoại: 0258.3826870
Email: nkcuong@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản

Trưởng phòng:

Ông Đào Ngọc Sơn
Điện thoại: 0258.3826093
Email: dnson@khanhhoa.gov.vn

- Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Giám đốc:

Ông Huỳnh Văn Nhật Tiến
Điện thoại: 0258.3827179
Email: hvntien@khanhhoa.gov.vn

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh Đoạn 5 - Dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành trong 2,5 năm tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

1513/QĐ/UBND

Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

2307/QĐ-UBND

V/v chuyển đổi Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

07/QĐ-BQLKDL

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website