BẢN CAM KẾT KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG, MINH BẠCH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh cam kết: Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật