Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu. Gói thầu: Duy trì cây xanh đô thị trong 03 năm trên địa bàn Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Thông báo V/v gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu. Gói thầu: Duy trì cây xanh đô thị trong 03 năm trên địa bàn Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.