I. Tổng quan

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008, trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch và quản lý đầu tư phát triển đô thị  theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong phạm vi Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Khánh Hòa.

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

III. Cơ cấu tổ chức

1. LÃNH ĐẠO BAN

- Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Loan
Điện thoại: 0258.3826560
Email: nnloan@khanhhoa.gov.vn

- Phó Giám đốc:

Ông Đoàn Tùng Lâm
Điện thoại: 0258.3819469
Email: dtlam@khanhhoa.gov.vn

2. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

- Văn phòng

Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại: 0258.3826240
Email: nnthach@khanhhoa.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Thái Long
Điện thoại: 0258.3826810
Email: ntlong@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Quy hoạch – Kế hoạch

Trưởng phòng:

Ông Ngô Khắc Cường
Điện thoại: 0258.3826870
Email: nkcuong@khanhhoa.gov.vn

- Phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản

Trưởng phòng:

Ông Đào Ngọc Sơn
Điện thoại: 0258.3826093
Email: dnson@khanhhoa.gov.vn

- Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Giám đốc:

Ông Huỳnh Văn Nhật Tiến
Điện thoại: 0258.3827179
Email: hvntien@khanhhoa.gov.vn

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website