TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH BÁN ĐẢO CAM RANH

         

 I/ TIỂU SỬ TÓM TẮT

         1/ Giám đốc

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Loan

Ngày tháng năm sinh: 10/6/1961

Nơi sinh: Diên Bình – Diên Khánh – Khánh Hòa

Quê quán: Diên Bình – Diên Khánh – Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: 3/4 Lạc Long Quân – Tp. Nha Trang

Điện thoại: 0258.3826560; Fax: 0258.3826.810. 

        2/ Phó giám đốc

Họ và tên khai sinh: Đoàn Tùng Lâm

Ngày tháng năm sinh: 07/5/1971

Nơi sinh: Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị

Quê quán: Huyện Triệu Phong – Tỉnh Quảng Trị

Chỗ ở hiện nay: 10/25 Lý Tự Trọng - TP. Nha Trang

Điện thoại: 0258.3819.469.

          II/ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

1. Giám đốc – Nguyễn Ngọc Loan.

   - Phụ trách chung việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban.

   - Là Chủ tài khoản của Ban Quản lý.

   - Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các công việc sau đây:

   + Công tác tổ chức, nhân sự; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

   + Công tác Kế toán - Tài chính.

   + Công tác Kế hoạch; Tổng hợp; Báo cáo.

   + Quan hệ phối hợp giữa Chính quyền với Chi bộ, Công Đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên.

   - Chủ trì đàm phám, ký kết và quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

   - Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng chuyên môn.

   - Giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền của Phó Giám đốc.

   - Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Lương;

   - Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

2. Phó Giám đốc – Đoàn Tùng Lâm.

   - Thay mặt Giám đốc chủ trì giải quyết và điều hành công việc của Ban khi Giám đốc đi công tác và ủy quyền (trừ lĩnh vực tổ chức – nhân sự).

   - Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được phân công trực tiếp phụ trách; cụ thể:

   + Theo dõi, quản lý công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị , xử lý xây dựng trái phép, vi phạm công trình công cộng trong Khu Du lịch.

   + Theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ  trong Khu Du lịch.

   +  Theo dõi  hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, chỉ đạo tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

   + Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp phòng Kỹ Thuật- Xây dựng cơ bản.

   + Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website