Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh được thành lập từ năm 2004, tiền thân là Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh được thành lập ngày 16/6/2004 theo Quyết định số 144/2004/QĐ-UBND ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, với chức năng làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo quy định của pháp luật.

     Ngày 25/11/2004 UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ và phê duyệt phương án tổ chức bộ máy của Ban quản lý các dự án khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, theo đó bổ sung thêm nhiệm vụ: "làm đầu mối trong việc quản lý, tiếp nhận các yêu cầu của tổ chức, các nhà đầu tư có dự án đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các công việc".

     Năm 2008, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới, UBND tỉnh đã chuyển đổi Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh Ban thành Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh như ngày nay theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa, theo đó chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005, đồng thời là cơ quan đầu mối tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu kiến nghị của các nhà đầu tư.

     Năm 2010, để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 02/06/2010, UNND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trực thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

     Năm 2011, để phù hợp với tình hình thực tế và thuận lợi trong công tác quản lý các nhà đầu tư giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngày 12/12/2011, UNND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (kể từ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo UBND tỉnh.

      Năm 2016, để quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị đúng theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Ngày 29/01/2016, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh được UNND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/01/2016.

     Cho đến ngày nay, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu du lịch theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13, Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao theo quy định pháp luật trong phạm vi Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website