Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh:

1. Theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa (thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu du lịch theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/06/2005):

a) Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch cụ thể phát triển khu du lịch;

b) Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường;

đ) Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh;

e) Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác;

g) Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch;

h) Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu du lịch;

i) Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch;

k) Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch;

l)Thực hiện các nội dung khác được UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2. Bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa:

          Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (kể từ sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư), báo cáo UBND tỉnh.

          3. Quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa (thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu du lịch trong quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định tại Điều 13, Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị):

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;

c) Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;

d) Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

đ) Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện  đầu tư;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị;

g) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website