Hệ thống Thoát nước mưa (Giai đoạn 2) - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

[15/11/2020] |

Tên dự án: Hệ thống Thoát nước mưa (Giai đoạn 2) - Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Mục tiêu chính: Hoàn thiện phần cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Loại dự án: Thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Thời gian thực hiện: 2017 - 2019

Tổng mức đầu tư: 228.029 triệu đồng

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh

Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

File đính kèm:

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website