Hệ thống tuyến đường nhánh Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh- Giai đoạn 2

[15/11/2020] |

Tên dự án: Hệ thống Tuyến đường nhánh Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh – Giai đoạn 2

Mục tiêu chính: Tạo dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - du lịc phát triển trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 1/200 đã được phê duyệt

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Loại dự án: Thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

Tổng mức đầu tư: 375.084 triệu đồng

Cơ quan đầu mối được ủy quyền và nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

Đơn vị thực hiện: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh

Tình trạng dự án: Đang thực hiện

File đính kèm:

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website