Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

[15/11/2020] |

Tên dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Mục tiêu chính: Từng bước cụ thể hóa quy hoạch, sau khi xây dựng sẽ khai thông vùng du lịch – sinh thái, giải quyết môi sinh môi trường, tạo điều kiện cho việc đầu tư và phát triển Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành khu du lịch cao cấp mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế trong khu vực phát triển, nhất là phát triển du lịch

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Loại dự án: Thực hiện theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

Tổng mức đầu tư: 642.544 triệu đồng

Cơ quan đầu mối được ủy quyền và nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh.

Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xử lý nước thải Bãi Dài

Tình trạng dự án: Đang thực hiện

File đính kèm:

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website